Аз чумла, лоихаи Конуни Чумхурии Точикистонро “Дар бораи ворид намудани ба Конуни Чумхурии ТочикистонДар бораи Бучети давлатии Чумхурии музди мехнат, нафака, стипендия, кумакпули ва чубронпулихо, пардохти 

Точикистон «Дар бораи таъмини нафакаи шахрвандони Чумдурии. Точикистон» ф а тандурустии Чумхурии Точикистон ва кормандони дигар муассисах,ои фонди музди мехнат ва таъминоти нафака пешбинишуда, аз хдсоби.

11 ноя 2010 Дар чаласа Вазири молияи Чумхурии Точикистон мухтарам лоихаи Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи бучети давлати барои соли 2011" хифзи ичтимои ва таъминоти нафака - 1,4 миллиард сомони бо 

ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Хонда шуд 43 маротиб Дар Тољикистон пардохти нафаќа тавассути 8 сентябри соли 2017 Дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди 

Конуни мазкур асосхои хукукии ташкил ва фаъолияти хочагии дехкони Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хочагии дехкони .. "Дар бораи таъмини нафакаи шахрвандони Чумхурии Точикистон" бо нафака таъмин 

(рухсатињоии иловагї, иловапулињо ба нафаќа, Ùуброни њароÙоти наќлиёт ва сафарњои Дар бораи аз эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии.

8 янв 2009 макомоти ВКД-и Ч,умх,урии Точикистон ва дар АНМН-и .. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи химояи курбониёни хариду 

27 Мар 2010 Ба Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Чаноби Оли Эмомали Рахмон Рахмонов Лолахон доимо дар бораи наздики доштанаш бо Шумою . Дар Точикистон конун хаст , аммо амал намекунад.Хамаи 

Қонунҳо дар бораи хизмати давлатӣ аз Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои . Нисбати хизматчии давлатй дар давраи санчиш амали ин конун татбик мешавад. нафака баромадан қатъ меёбад.

24 Дек 2010 Дар ҷомеаи тоҷик баҳсҳо атрофи лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд

 

дар Чумхурии Точикистон барои со.,Iхои 20l3-2020), мутобици банди Iб. Низомномаи аз 12 январи соли 2017, Nя28 <Щар бораи тасдики Накшаи кории дохиидоравии. Кумитаи синни нафака расидаи сохахои хизмати .. иловагии конуни барои хизматчиёни давлатй, бо максади пешгирии раванди .

Харочоти бучети Чумхурии Точикистон ба харочоти чумхуриявию Вобаста ба бекурбшави чуброн кардани пасандозу музди кор, нафака ва . Мувофики конуни ЧТ «Дар бораи бучети давлатии Чумхурии Точикистон» хаҷми 

Дар шароити бозор сугурта (бима) яке аз шаклхои фаъолияти сохибкори буда, раванди Мувофики конун як кисми даромади милли ё худ боигарии милли ба фонди захиравии Президента Чумхурии Точикистон ташкил карда мешавад. сугуртаи маросими, сугуртаи нафака ва гаираро дар бар мегирад.

Дар молияи давлатии Чумхурии Точикистон мавкеи хосро фондхои максадноки Лоихаи конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бучети давлатии Моддахои химояшудаи бучет, музди кор, нафака, дорувори, ху роквори аз 

20 Янв 2016 Бучети давлати дар шакли Ыонуни Чумхурии Точикистон дар бораи ба бучетхои махали дар Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети . оиди пардохти нафака ва кумакпулӣ, дигар пардохтхои ичтимои, 

22 Янв 2016 Дар давоми соли 2002 бучети давлити Чумхурии Точикистон аз руи .. нафака, ёрдампулихо дар раванди ичрои бучет сарфи назар аз дарачаи 1 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бучети давлатии 

12 Сен 2013 ЧумХурии ТоЧикистон ва ТоЧикистон Хаммаъноянд. .. ЛоиХаи Конун дар бораи авф аз тарафи Президенти ЧумХурии ТоЧикистон ба 

ё надодани нафака ё ичpо нашудани сyпоpиши давлатй xyкyматpо айбдоp меxисобанд. Мо дар бораи кадрхои бокувват ва ихтисосашон баланд сухан меронем, 1 Паёми Эмомалй Рахмон, Президенти Чумхурии Точикистон ба . ки чамъ-оварии онхо тибки Конуни Ч,умхурии Точикистон « Дар бораи 

ОЧАШОНА БГОМ маъкулшон нестай иди нахуй аз Точикистон Гап бисёрай дар бораи шумо БУДИКО неки чазой шумора худо БТА . . Аввалан хаму фарзандони чиноят кору конун шикан ин фарзандони хамун болонишинон аст! ЧУМХУРИИ ИСЛОМИ АВГОНИСТОН ХАЛКИ ТОЧИК КАШОКУ БЕСОХИБ 

Саволи ман чунин аст, кадом намуди ярок дар Точикистон барои Азин лихоз фахмо шудки хамадар назди конун нобаро . Салом,саволи ман чунин аст: Корманди ВКД Чумхурии Точикистон хангоми ба нафака баромадан дар куча . Паёми имсолаи Президент дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ