Таи ду соли баъди кабули стратегияи пештара барои Точикистон дар августи соли мухимтарини зерин дар давраи гузариш муайян карда шудаанд: а).

Таъсиси муассисаҳои муосир - литсейҳо ва мактабҳои Президентӣ, аз ҷумла, Дар давраи истиқлолият шумораи мактаб-интернатҳо зиёд гардид.

Дар гузашта мазмун ва мундариҷаи мафҳуми ватан танг буда, масъалаҳои Дар давраи муосир Ватан барои тоҷикон ва ҳар соҳибватан дар радифи 

Ҳисобот дар назди аҳолӣ бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ 30.12.с.2016, ба ШВКД дар ноҳияи Шоҳмансур аризаи марди 48-солаи сокини пойтахт дар он хусус ворид гардид, ки рӯзи . ФОҶ дар давраи таърихӣ ва муосир.

Дигаргунихои калони сиёсй, и;тисодй ва ичтимоие, ки Точикистон дар солхои . ахбори умум танхо дар вилояти Сугд дар давраи солхои 2010-2015 311 нафар накунем, ки асоси он дар сохаи и;тисодию-ичтимоии чахони муосир

Васоити ахбори омма чун як рукни мухими чомеаи демократй дар хдёти ва тахдввулоти чахони муосир машгул гардида, дар халлу фасли масоили доги Точикистон дар давраи истиклолият актуалй ва талаби замон мебошад, 

Дар чахони муосир ру овардан ба масъалаи љавонон ва истифода аз . Дар давраи сохибистиклолии кишвар танхо бо роххати давлатї зиёда аз 7000 

Идома о Ёде аз устод Рӯдакӣ дар намоиши китоби Шуъбаи Ин нишондод назар ба ҳамин давраи соли гузашта 1160 нафар зиёд аст. Нашр шуд 

Дар макола модият, хусусият ва тарзи ичрои чарх дар ракси точик бо на- дар Точикистон дар мардалаи шакл гирифтан мебошад ва дар давраи муосир Санъати хореографияи дирфаии муосир дар се самт ташаккул меёбад: 

Аксари вожахои омонимии байнизабони дар забонхои форсии муосир, онхо дар давраи классикии забон, дар осори ниёгон мустаъмал будаанд. Аммо дар бархе аз гуишхои Эрон ва шеваи шимолии Точикистон бошад, 

 

Гурухбандии харочоти бучет дар шароити муосир. Дар давраи пеш тартибдињї ва иљроиши буљетњо танњо диќќати доираи мањдуди Чумхурии Точикистон, санадхои меъёрию хукукии Мачлиси Оли, Конуни ЧТ « Дар бораи 

РИСОЛАИ ДИПЛОМӢ дар мавзӯъи: «Баҳодиҳии устувории молиявии бонкҳои Мавзӯъ: Талаботхои инхисори дар давраи муосир иктисоди бозори

чараёни ичтимой-иктисодии Чумдурии Точикистон дар давраи итиклолияти Вазъи муосир ва тамоюли фаъолияти беруни иктисодии. Бобокалонов 

Дар афрухтани чанги шахрвандии Точикистон номхои - Елсин, Козирев, Каримов, муосир, ки яке аз ташкилкунандагони асосии чанги хунини Точикистон Точикро бошад дар давраи славянхо касе интизор несту ва касе даъват 

Фаъолияти корхонаҳои соҳаи саноати сабук ва пилла дар моҳҳои январ - июни нахи пахта дар корхонаҳои пахтатозакунӣ дар давраи ҳисоботӣ 5260,2 дастгоҳу таҷҳизотҳои муосир дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад.

17 May 2017 Рушди замони муосир ба кашфи техникаи нав, ихтироъкорӣ, Барои ба даст овардани сулҳу дӯстӣ, ҳанӯз дар солҳои давраи Ҷанги 

Тољикистон дар шароити муосир… . Аз ҷумла дар давраи солҳои 2000 – 2014 фавти кӯдакони то 5 - сола ва фавти модарон ҳангоми таваллуд ду 

асосие, ки дар консепсияи миллии маълумоти чумхурии точикистон .. Давраи нави инкишоф, пеш аз хама, хусни тафохумеро такозо .. дар асоси маводи асил, мероси пурарзиши адибони гузаштаю муосир омузонда мешаванд.

раќобатпазиргардонї дар бозори мењнат ва рушди инноватсионии соњањои ба давраи муосир ҷавобгу буда, тавассути технологияи замонавї мањсулоти .. Дар Точикистон ягон муассисасе нест, ки мутахассис оид ба таёр.

Низоми тањсилот дар давраи њозира яке аз муњимтарин ќисматњои арзишњои тањсилот дар љањони муосир, бадали маќоми тањсилот дар њаёти